26 تیر 1402

ناباروری

در بخش ناباروری آزمایشگاه ما آزمایشات زیر انجام می پذیرد: آزمایش آنالیز اسپرمآزمایش SMTآزمایش SDFآزمایش PCT آزمایش آنالیز اسپرم: آنالیز اسپرم به روش کامپیوتری CASA و […]